Vásárlási feltételek

Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Adatkezelési tájékoztató

 

Utolsó módosítás: 2022.07.01.

 

1. A SZABÁLYZAT

A jelen Webáruház adatvédelmi szabályzata (a továbbiakban: „Szabályzat”) tájékoztató jellegű, ami azt jelenti, hogy nem keletkeztet kötelességeket a Webáruház Ügyfeleinek (nem szerződés vagy szabályozás).
A Szabályzatban található információk általános jellegűek. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos részletes információk az adatok gyűjtése során az információs záradékban, látható és könnyen hozzáférhető helyen érhetőek el. Ez különösen a személyes adatok kezelésének céljára és jogalapjára, a tárolásuk időtartamára és az adatok továbbításának címzettjeire vonatkozik.

Az ezen az oldalon megjelenő, nagybetűvel kezdődő összes szót, kifejezést és rövidítést (pl. Eladó, Webáruház, Elektronikus Szolgáltatás) a vitamin360.com Webáruházban elérhető Webáruház Szabályzatban foglalt fogalommeghatározásnak megfelelően kell érteni.
Ha bármilyen kétség vagy ellentmondás merül fel a Szabályzat és az egyéni hozzájárulás között, az Adatkezelő mindig az önkéntes hozzájárulás vagy jogszabály alapján határozza meg a tevékenységek hatókörét. Abban az esetben, ha a Szabályzat és az Adatkezelő által a személyes adatok gyűjtése során biztosított információs záradékok között merül fel ellentmondás (rendszerint a Webáruház formanyomtatványai és a fent nevezett információs záradékokban foglaltak szerint az Ügyfelek által követendő információ), úgy az információs záradék rendelkezései az irányadóak.

 

2. AZ ADATKEZELŐ

Az összegyűjtött személyes adatok adatkezelője:

 • a Webáruházon (beleértve a sütik vagy hasonló technológiák használatát) vagy az Ügyféllel való egyéb kommunikációs csatornákon keresztül,
 • az Ügyfél interneten folytatott tevékenysége révén

összegyűjtött adatok tekintetében a Vitamin360 a.s. székhelyű gazdaság társaság (székhelye: Priemyselná 6734 Dunajská Streda 929 01, Szlovákia) IČO: 44 189 923, VAT: SK 2022616068; e-mail-cím: info@vitamin360.com; telefonszáma: +4219 17 526 010;
. - nem emeltdíjas - az érintett üzemeltetők árlistája szerint) (a továbbiakban: az „Adatkezelő” vagy az Eladó.
További, a sütik vagy más, hasonló technológiák útján megadott hozzájárulásod esetén az alábbi, 15) pontban felsorolt üzleti partnereink is kezelhetik adataidat.

 

3. ADATKEZELÉS

Az Ügyfél személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (az Európai Unió Hivatalos Lapja 119. o. 1. pontja) (a továbbiakban: „GDPR”) és egyéb, jelenleg hatályos szabályok alapján kezeljük, azaz az adatkezelés teljes időszaka alatt személyes adaton azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információkat kell érteni (a továbbiakban: „Személyes Adatok”). Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Az Adatkezelő különös figyelmet fordít az érintettek érdekeinek védelmére, biztosítja, hogy az általa összegyűjtött adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett fél számára átlátható módon végezzék,
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon,
 • tárolásuk olyan formában történjen, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig tegye lehetővé,
 • kezelését oly módon végezzék, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Amint azt a bevezetőben kifejtettük, az Adatkezelő – tekintettel a felhasználók magánszférájának védelmére – nemcsak a Webáruházba látogató felhasználókat, hanem az olyan személyeket is védi, akik személyes adataikat más kommunikációs csatornákon keresztül osztották meg az Adatkezelővel, pl.:

 • a https://www.facebook.com weboldalon vagy bármely más, a Facebook-márkával vagy társított márkanevével megjelölt olyan weboldalon (beleértve az al-domaineket, a nemzetközi verziókat, a widgeteket és a mobiltelefonokra készült verziókat), amelyek működési elve rendelkezésére áll különösen a Facebook Inc., illetve a Facebook Ireland Limited (a továbbiakban úgy is mint „Facebook Service”) által biztosított https://www.facebook.com/legal/terms, címen, beleértve a Facebook Vezető Hirdetések funkcióját, amely az Adatkezelő saját termékei vagy szolgáltatásai közvetlen marketingjét végzi. A Facebook-szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok védelmére és használatára vonatkozó szabályok elérhetőek többek között a következő címen: https://www.facebook.com/policy.php. Az Adatkezelő nincs befolyással a Facebook honlapjának jogszabályi tartalmára, sem az ott kezelt Személyes Adatokra.
 • olyan applikációkon, amelyeken a Facebook Website Adatkezelője hirdetési kampányokat – ideértve a sorsolásokat is – folytat.

 

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő által kezelt adatok minden esetben az Ügyfél által adott beleegyezéssel, a jogszabály által meghatározott célra és terjedelemben használhatók, és az Ügyfélnek a Webáruházban vagy más kommunikációs csatornákon végzett tevékenysége által közelebbi meghatározást nyernek. Így: Az Ügyfél Személyes Adatai akkor kezelhetők annak érdekében, hogy a lehető leginkább a személyére szabott ajánlatokat és promóciókat lehessen készíteni, nyújtani vagy bemutatni az Ügyfélnek (aminek jelentős hatása lehet rá), ha az Ügyfél ehhez hozzájárulását adta (akik nem adtak ilyen hozzájárulást, azok Személyes Adatai nem kezelhetők ilyen célból);

Az Adatkezelő különösen a következő célokból kezelheti az Ügyfél Személyes Adatait:

a) A Szolgáltatásnyújtásról szóló Értékesítési Szerződés (Fiók) megkötése és végrehajtása, illetve a jövőbeli Ügyfél kérésére történő intézkedés a szerződés megkötése előtt. (A Fiókodat úgy kezeljük, hogy részesülhess a Fiók által nyújtott előnyökből, például megrendeléseket adhass fel anélkül, hogy minden alkalommal ki kellene töltened a formanyomtatványokat, hozzáférhess a vásárlási előzményeihez, kezelhesd a hozzájárulásaidat a szolgáltatásban stb., és hogy lehetővé tegyük számodra a weboldalunkon elérhető egyéb szolgáltatások használatát);
b) Értékesítési vagy Foglalási Szerződés megkötése és teljesítése, vagy a jövőbeli Megrendelő kérésére történő intézkedés céljából (az Ügyfél személyes adatai a megrendelés és a szerződés teljesítéséhez szükségesek – így különösen a benyújtás és foglalás megerősítéséhez, vagy a kiválasztott termékek Ügyfélnek történő megküldéséhez, valamint szükség esetén ahhoz, hogy ezzel összefüggésben kapcsolatba léphessünk Önnel.);
c) Panaszok befogadása és feldolgozása céljából;
d) A verseny lebonyolítása céljából, különös tekintettel a sorsolás győzteseinek kiválasztására és a díjak kiosztására;
e) Valamennyi címzett részére hirdetések, ajánlatok vagy promóciók (kedvezmények) bemutatása az Adatkezelő és partnerei termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban, különösen a Hírlevél szolgáltatására vonatkozó szerződés végrehajtása céljából;
f) Az Ügyfelek tevékenységeinek és információinak felmérése és elemzése – beleértve azt is, ha ez a személyes adatok automatizált feldolgozásának (profilalkotás) részeként történik – az alábbi célokból: az Adatkezelő és partnerei termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos általános reklámok, ajánlatok vagy promóciók (kedvezmények) közzététele, oly módon, hogy az az Ügyfél érdekeit szolgálja (anélkül azonban, hogy jelentősen befolyásolná döntéseit), különösen a Hírlevél szolgáltatására vonatkozó szerződés végrehajtása, valamint piaci és statisztikai elemzések céljából;
g) A követelések érvényesítése és a követelések elleni védelem céljából, beleértve a harmadik feleket is – ha az Ügyfél a Webáruház és Alkalmazás funkcióinak többségét használja;

h) Szabályozásból eredő jogi kötelezettségek – beleértve, különösen fizetett szerződések esetén az adó- és számviteli szabályokat – teljesítése céljából;
i) Levelezés céljából az Ügyfelekkel, beleértve üzeneteik megválaszolását is.

Nagykorú Ügyfelek számára külön személyes beleegyezés esetén a Személyes Adatok különféle hirdetések, ajánlatok vagy promóciók (árengedmények) bemutatása, létrehozása, odaítélése és megvalósítása céljából is felhasználhatók annak érdekében, hogy az Adatkezelőnek és partnereinek termékei vagy szolgáltatásai lehetőleg az Ügyfél preferenciáihoz igazítva jussanak el a címzetthez (profilalkotás). Az automatizált döntéshozatal joghatásokat válthat ki vagy lényeges hatást gyakorolhat az Ügyfelekre, például egy adott termékhez kapcsolódó rövid távú árleszállítás esetén (ez a lehetőség nem áll rendelkezésre olyan személyek számára, akik nem nagykorúak, vagy nagykorúak, de nem járultak hozzá ehhez).

 

5. AZ INFORMÁCIÓK KÖRE

Az Adatkezelő különösen a következő Személyes Ügyféladatokat kezelheti:

a) A Webáruház használatakor:

 • a Fiók regisztrálásakor használt formanyomtatványban megadott Személyes Adatok, a Webáruházban feladott megrendelések vagy Foglalások (különösen: név és vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám, cím [utca, házszám, lakásszám, postai irányítószám, város, ország)], lakóhely / üzleti tevékenység / székhely címe [amennyiben eltér a kézbesítési címtől], bankszámlaszám, valamint az olyan Ügyfelek esetében, akik nem minősülnek fogyasztónak, a fentieken túlmenően (cégnév és adóazonosító jel / adószám), valamint az Webáruház használatakor összegyűjtött egyéb adatok,

 • a Hírlevél és a kapcsolatfelvételi űrlap használatakor vagy panasz benyújtásakor rendelkezésre bocsátott személyes adatokat,
 • sorsoláson való részvétel érdekében átadott Személyes Adatokat;
 • Egyéb Adatot, amelyet elsősorban az Ügyfélnek az interneten, a Vitamin360 a.s. tulajdonában lévő mobilalkalmazásokban – beleértve a Webáruházat, vagy az Ügyféllel folytatott más, sütik és hasonló technológiák használatával történő kommunikációs csatornákat – végzett tevékenysége alapján gyűjtünk össze,

b) a Facebook Vezető Hirdetési űrlap adatai kitöltésével a Felhasználó az Adatkezelőnek biztosítja a formanyomtatványon feltüntetett személyes adatokat, különösen: név, vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám.
c) c) Az olyan jelentkezési lapon szereplő adatok kitöltését, amely arra szolgál, hogy az Adatkezelő hirdetési kampányokat/sorsolásokat szervezzen a Facebook Honlapján, a Felhasználó az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a formanyomtatványon feltüntetett személyes adatokat, beleértve különösen: név, vezetéknév, levelezési cím, e-mail-cím, telefonszám.

 

6. ADATOK MEGADÁSA
Az Ügyfél önkéntes alapon adja meg a Személyes Adatait a Webáruházban, azonban az adatok megadása az áruház bizonyos funkcióinak használatához szükséges, így például ahhoz, hogy az Ügyfél megrendelést adhasson fel vagy fizethessen (az Adásvételi szerződés megkötése és teljesítése), létrehozhassa a Fiókot, Foglalást adjon fel (a Szolgáltatásnyújtásról szóló megállapodás megkötése és teljesítése), feliratkozzon a Hírlevélre, vagy használja a formanyomtatványainkat.

Az adott szerződés megkötéséhez szükséges adatokat a Webáruház, az Ügyféllel használt más kommunikációs csatornák vagy a webáruház használati szabályzata tartalmazza (megjelöljük azokat az adatokat, amelyek megadása a szerződés megkötéséhez vagy bizonyos funkciók használatához szükséges). Ha nem adod meg a Személyes Adataid, az azzal járhat, hogy nem tudod hatékonyan igénybe venni a fent említett tevékenységeket.

 

7. A JOGALAP

Az adatkezelés jogalapja elsősorban a szerződés teljesítéséhez fűződő érdek, amely a szerződésben érintett egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések érdekében szükséges [GDPR 6 (1) bekezdés b) pontja]. Ez főként azokra a Személyes Adatokra vonatkozik, amelyeket a Fiók nyilvántartásba vétele, Megrendelések feladása és az Adásvételi Szerződés megkötése, illetve a Webáruházban történő Foglalás, valamint a Hírlevélre történő feliratkozás során adnak meg. Az Ügyfél panasza kapcsán nekünk átadott Személyes Adatok esetében az adatkezelés jogalapja a hirdetett áruk értékesítésére vonatkozó szerződés teljesítésének/szolgáltatásának szükségessége.

A fent említett marketingcélokra vonatkozó adatkezelési műveletek esetében – kivéve azokat, amelyeket a Hírlevél részeként hajtanak végre – az ilyen adatkezelés alapja az Adatkezelő vagy partnerei jogos érdekének érvényesítése [GDPPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], amely esetben harmadik személy nem vesz részt az Ügyfél személyes adatainak kezelésében. Olyan adatkezelés esetén, amely során harmadik személy a Személyes adatokhoz hozzáférhet, az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]. Ezzel szemben a kizárólag automatizált feldolgozáson (beleértve a profilalkotást is) alapuló adatkezelés esetén, melynek célja a lehetőségekhez képest az Ügyfél preferenciáihoz szabott hirdetések, ajánlatok vagy promóciók (árengedmények) elkészítése, bemutatása és megvalósítása és amely jelentősen befolyásolhatja az Ügyfél fogyasztói magatartását, az adatkezelés az Ügyfél önkéntes beleegyezésén alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés ) (a), GDPR 22. cikk (2) bekezdés c) pont]. Ez azonban kizárólag a nagykorú Ügyfelek esetében alkalmazható.


Más (egyéb) célokra az Ügyfél Személyes Adatait a következők alapján lehet kezelni:

a) önkéntes, kifejezett hozzájárulás alapján – például sorsoláson részt vevő személyek, kapcsolattartási formákat használó személyek esetében [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont];
b) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges pl., ha az adó- vagy könyvelési szabályozás alapján az ügyvezető teljesíti a megkötött értékesítési szerződéseket [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont];
c) c) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, így különösen a követelések meghatározása, érvényesítése vagy védelme, valamint a piaci és a statisztikai elemzések elvégzése céljából [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

 

8. PROFILALKOTÁS

Az Adatkezelő az összes Ügyfélnek szánt általános hirdetések, ajánlatok vagy promóciók (kedvezmények) egy adott Ügyfélre szabott bemutatása érdekében tanulmányozhatja az illető preferenciáit, így például azt, hogy milyen gyakran látogatja meg a Webáruházat. Ez lehetővé teszi az Ügyfél elvárásainak jobb megértését és az igényeinek való megfelelést – azonban a döntéseit nem befolyásolja jelentősen. Mivel az Adatkezelő fejlett technológiákat alkalmaz, a fenti tevékenységeket a rendszer gyakran automatizált módon végzi el. Ennek eredményeként az elküldött tartalom aktuális és az Ügyfél számára könnyen hozzáférhető lesz.


A nagykorú Ügyfelek esetében az érdeklődési kör vagy preferenciák elemzése szintén automatizált módon ajánlott, személyre szabott hirdetések, ajánlatok vagy promóciók (kedvezmények) létrehozására, odaítélésére végrehajtására szolgál, amelyek joghatásokat váltanak ki, vagy hasonló hatást gyakorolhatnak, és ezáltal potenciálisan korlátozhatják a hozzáférést más Ügyfelekhez (ez a lehetőség nem elérhető az olyan Ügyfelek számára, akik nem nagykorúak és nem járultak hozzá az Adatkezelő ilyen tevékenységéhez). Ez a tevékenység különbözik az általános értelembe vett „profilozás”-tól, mert kizárólag az Ön fogyasztói döntéseinek befolyásolására irányul, így például egyedi, meghatározott ideig fennálló ajánlatok készítésére az ön korábbi vásárlásai és internethasználói szokásai alapján. Ezek az ajánlatok más vásárlók számára nem hozzáférhetőek. Minél gyakrabban használják az Ügyfelek az Adatkezelő szolgáltatásait, és vásárolják a termékeit, annál jobb promóciók és meglepetések készíthetők el számukra.

Az Adatkezelő az Ügyfél preferenciáiról is kezelhet információt, ami olykor a Személyes Adat jellegét ölti, és amelyet az Ügyfél az Alkalmazás funkcionalitásán keresztül önként biztosít. Ilyen a bemutatott Termékek vagy Promóciók egy adott kiszerelésre (pl. 90 kapszulás) vagy meghatározott kategóriákra történő szűkítése (pl. Férfi-/Női-/Gyermek termékek).

 

9. AZ ADATOK ÁTADÁSA
Az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok címzettjeinek köre elsősorban az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatások köréből származik.

A Személyes Adatok címzettjeinek köre az Ügyfél beleegyezéséből vagy jogszabályból származik, és a Webáruházban vagy az Alkalmazásban az Ügyfél által tett intézkedések eredményeként tisztázódik.

A Személyes Adatok kezeléseben az Adatkezelő partnerei korlátozott mértékben részt vehetnek, különösen azok a szervezetek, amelyek technikailag hatékonyan működtetik a Webáruházat (pl. támogatást nyújtanak nekünk az e-mailek küldésében, a hirdetési tevékenységünkben és a marketingkampányainkban), hosting szolgáltatásokat vagy telefon- és informatikai szolgáltatásokat nyújtanak, fuvarozóként vagy ügynökként teljesítenek feladatokat, a Webáruház elektronikus vagy kártyás fizetési ügyleteit kezelik, a szoftvereket szolgálják ki, támogatják az Adatkezelőt a marketingkampányokban, valamint jogi és tanácsadói feladatokat látnak el.

A marketing- (reklám-) tevékenységek részeként az Adatkezelő harmadik felek szolgáltatásait használja fel, amely szervezetek sütiket használnak az Webáruházban. E szervezetek körének részletes leírása a jelen Szabályzat következő részeiben található.

 

10. ADATOK ÁTADÁSA HARMADIK ORSZÁGOKBA (AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜL)
Az Adatkezelő által az aktuális tevékenységét támogató eszközök, amelyeket például a Google Ügyfél Személyes Adatai biztosítanak, átadhatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országnak, különösen az Egyesült Államoknak, vagy más országnak, ahol az Adatkezelővel együttműködő szervezet a Személyes Adatok feldolgozásának eszközeit az Adatkezelővel együttműködve tartja fenn.

A Személyes Adatok megfelelő biztonságáról az Adatkezelő az Európai Bizottság döntése alapján elfogadott szabvány-adatvédelmi záradékok és az adatok átadására vonatkozó, a GDPR követelményeinek megfelelő szerződések alkalmazásával gondoskodik.

Az Európából az USA-ba továbbított adatok esetében egyes ott található szervezetek megfelelő szintű adatvédelmet biztosíthatnak az úgynevezett Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) keretében (további információ a következő címen érhető el: https://www.privacyshield.gov/).

Az Ügyfélnek joga van a harmadik országba átadott Személyes Adatok egy példányának megszerzéséhez, melyet a velünk történő kapcsolatfelvétel útján igényelhet.

 

11. AZ ÜGYFÉL JOGAI

Minden Ügyfélnek joga van:

 • panasszal élni az atvédelmi hatóságnál;
 • tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt személyes adatai köréről;
 • átadni az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatait például egy másik adatkezelőnek, feltéve, hogy ezeket az adatokat automatizált módon kezelik, és az adatkezelés beleegyezés vagy szerződés alapján történik;
 • hozzáférni a Személyes Adatokhoz (beleértve például a Személyes Adatok kezeléséről szóló tájékoztatót), és ennek keretében kérheti az adatai másolati példányát;
 • a kezelt adatok kijavítását, törlését vagy a kezelt adatok korlátozását kérni (például ha a Személyes Adatok helytelenek), a kezelt Személyes Adatok törlését kérni (pl. jogellenes feldolgozás esetén);
 • az Adatkezelőnek adott beleegyezést visszavonni, bármely időpontban kifogással élni. A beleegyezés visszavonása nem érinti az Adatkezelőnek a visszavonás előtt, a beleegyezés alapján történt adatkezelését;
 • tiltakozni az olyan adatkezeléssel szemben, amely az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek megvalósítása érdekében történik, ideértve különösen a marketing célú adatkezelést, így többek között a profilalkotást is (amennyiben nincs más, az Ügyfelek érdekeit meghaladó indok az adatkezelésre).

 

12. AZ ADATTÁROLÁS IDEJE

A Személyes Adatok a Webáruház használata idejéig tárolhatók (de az Ügyfél Webáruházban folytatott utolsó tevékenységét követő három év elteltével törölhetőek). Marketingtevékenységek esetén, amíg az Ügyfél kifogást nem emel, amennyiben az adatok kapcsolódnak a sütikhez és hasonló technológiákhoz, a technikai problémáktól függően, illetve attól függően, hogy ezek a fájlok törlődtek-e a böngésző/eszköz beállításai során (bár a fájlok törlése nem mindig ugyanaz, mint az e fájlokon keresztül kapott Személyes Adatok törlése, innen ered a kifogás lehetősége.)

Ha a Személyes Adatok kezelése az Ügyfél beleegyezésétől függ, a Személyes Adatok mindaddig kezelhetők, amíg a beleegyezést vissza nem vonja.

Mindenesetre:

a) Személyes Adatokat akkor is tárolunk, ha az Adatkezelőt jogszabályok (pl. számviteli vagy adószabályok) kötelezik az adatkezelésre;
b) a Személyes Adatokat hosszabb, jogszabályban, különösen a hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott időtartamig tároljuk abban az esetben, ha az Ügyfél vagy harmadik személy az Adatkezelővel szemben követelést érvényesít, vagy az Adatkezelő követelést érvényesít az Ügyféllel vagy harmadik személyekkel szemben.

A Személyes Adatok terjedelmétől és feldolgozásuk céljától függően különböző időtartamra tárolhatók.
Minden esetben a Személyes Adatok hosszabb tárolási idejét lehetővé tevő szabályt tekintjük irányadónak.

 

13. KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK KÜLDÉSE

Az Adatkezelőnek technikai lehetősége van az Ügyféllel való távoli kommunikációra (pl. e-mail).

Az Adatkezelő vagy az azzal együttműködő szervezetekkel kapcsolatos kereskedelmi információkat (ideértve a vitamin360.com Csoport tagjait) csak az Ügyfél által adott beleegyezés alapján lehet elküldeni, beleértve a hírlevélszolgálat szabályainak elfogadását is.

 

14. COOKIES FÁJLOK

1. Mire utalnak a süti-fájlok?
Mivel az Adatkezelő által használt sütik (vagy sütikhez hasonló funkciók) információkat gyűjtenek a Webáruház – beleértve az Alkalmazást is – minden látogatójáról, a Szabályzat alábbi rendelkezései alkalmazandók a Webáruházat használó személyekre, függetlenül attól, hogy továbbra is Ügyfelek maradnak-e (megbízásokat adnak fel, termékeket foglalnak le vagy számlát tartanak fenn) (a továbbiakban: Látogató).
2. Milyen technológiát használunk?
A Webáruház olyan technológiát alkalmaz, amely hozzáféréssel rendelkezik a számítógéphez vagy a hálózathoz csatlakozó más eszközökhöz (különösen sütik vagy kapcsolódó megoldások használata révén) annak érdekében, hogy a Webáruház használata során maximális kényelmet nyújtson, statisztikai célokat szolgáljon és a Látogató érdeklődéséhez igazítsa a bemutatott hirdetési tartalmakat, az Adatkezelő partnereit és a hirdetőket. A Webáruház látogatásakor, a Látogató internetes tevékenységével kapcsolatos adatok automatikusan összegyűjthetők.

Mivel az Adatkezelő a sütikhez hasonló funkcióval rendelkező megoldásokat is alkalmazhat, a Szabályzat következő rendelkezései megfelelően alkalmazandók ezekre a technológiákra is.
3. Mik azok a „sütik”?
A süti-fájl a szerver által küldött és a Látogató eszköze oldalán (általában a számítógép merevlemezén vagy mobileszközön) tárolt kicsi, szöveges információ, amely a Webáruházat segíti abban, hogy igazodjon a Látogató felhasználói szokásaihoz, és statisztikákat gyűjtsön a Webáruházról (pl. arról, hogy mely weboldalakat látogatott meg, milyen elemeket töltött le), az internetszolgáltató domain nevéről vagy a Látogató származási országáról. Gyűjtenek Személyes Ügyféladatokat a sütik?
Amikor a Látogató használja a Webáruházat, a sütiket a böngésző vagy az eszköz azonosítására használják – a sütik minden olyan információt összegyűjthetnek, amelyek rendszerint nem minősülnek Személyes Adatnak (nem teszik lehetővé a Látogató azonosítását). Bizonyos információk azonban – tartalmuk és felhasználásuk függvényében –személyekhez köthetők, minthogy bizonyos viselkedéseket egy-egy Látogatóhoz kötnek – például úgy, hogy összekapcsolják azokat a Webáruház Fiókja nyilvántartásba vétele során szolgáltatott adatokkal. Ezek az információk személyes adatnak tekintendők. A sütik által összegyűjtött olyan információkra, amelyek egy adott személyhez kapcsolódhatnak, a jelen Szabályzat Személyes Adatokkal kapcsolatos szabályai irányadók, különösen az adatalany jogaival kapcsolatban. A sütik által összegyűjtött információkra vonatkozó információk szintén elérhetők – többek között – az információs záradék tartalmában, amely a Webáruház első látogatása során is látható és könnyen elérhető helyen található.

4. Gyűjtenek Személyes Ügyféladatokat a sütik?
Amikor a Látogató használja a Webáruházat, a sütik a böngésző vagy az eszköz azonosítására használják – a sütik minden olyan információt összegyűjthetnek, amelyek rendszerint nem minősülnek Személyes Adatnak (nem teszik lehetővé a Látogató azonosítását). Bizonyos információk azonban – tartalmuk és felhasználásuk függvényében – egyes személyekhez köthetők, minthogy bizonyos viselkedéseket egy-egy Látogatóhoz kötnek – például úgy, hogy összekapcsolják azokat a Webáruház Fiókja nyilvántartásba vétele során szolgáltatott adatokkal. Ezek az információk személyes adatnak tekintendők.
A sütik által összegyűjtött olyan információkra, amelyek egy adott személyhez kapcsolódhatnak, a jelen Szabályzat Személyes Adatokkal kapcsolatos szabályai irányadók, különösen az adatalany jogaival kapcsolatban. A sütik által összegyűjtött információkra vonatkozó információk szintén elérhetők – többek között – az információs záradék tartalmában, amely a Webáruház első látogatása során is látható és könnyen elérhető helyen található.
5. Milyen jogalapon használjuk a „sütiket”?
A sütik segítségével az információk megszerzése és tárolása a Látogató hozzájárulása alapján lehetséges. A webböngészők vagy a számítógépre, vagy más hálózathoz csatlakoztatott eszközre telepített szoftverek alapértelmezés szerint lehetővé teszik a sütik elhelyezését az ilyen eszközökön, így információkat gyűjtenek a Látogatókról. A webböngésző beállításainál vagy a webáruház oldalán elérhető adatvédelmi beállítások menüpont használatával a süti-technológia használatával kapcsolatos hozzájárulás (ideértve a harmadik személyek általi adathasználatot is) bármikor módosítható vagy visszavonható (amely azonban a Webáruház egyes elemeinek a továbbiakban nem megfelelő működését eredményezheti). A beleegyezés visszavonása nem érinti azt az adatkezelést, amely a beleegyezés alapján, a visszavonása előtt történt (a beleegyezés visszavonásának részletes ismertetése a jelen Szabályzat következő részeiben található). Az így szerzett adatok kezelésének alapja az Adatkezelő jogos érdeke – az Adatkezelő a lehető legjobb minőségű és leginkább személyre szabott tartalmat kívánja biztosítani a Látogatóknak a saját - illetőleg abban az esetben, ha partnerei nem vesznek részt az Ügyfél személyes adatainak kezelésében- vagy partnerei termékeivel és szolgáltatásaival, kapcsolatos marketingtevékenység során. Az Adatekzelő partnerei kizárólag az érintett hozzájárulása alapján férhetnek hozzá az érintett személyes Adataihoz.
6. Mire a használjuk a sütiket?
A sütik elsősorban arra szolgálnak, hogy megkönnyítsék a Látogató számára a Webáruház használatát, például azáltal, hogy „emlékeznek” az információkra, így azt nem kell minden alkalommal újra megadni, valamint segítenek az egyedi igényekhez igazítani a tartalmat, beleértve a hirdetéseket is. A sütiket arra is használjuk, hogy a Webáruházat használhatóbbá és személyre szabottabbá tegyük, beleértve az adott Látogató érdeklődésének megfelelő reklámok, ajánlatok vagy promóciók (kedvezmények) bemutatását, létrehozását, odaítélését és végrehajtását (csak akkor alkalmazható, ha a Látogató nagykorú, és beleegyezését adja.)
A sütik technológiájának a Webáruházban való használatával az Adatkezelő megismerheti a Látogató preferenciáit – például azáltal, hogy elemzi, hogy az illető milyen gyakran látogatja a Webáruházat. Az online viselkedés elemzése segít megérteni a Látogatók szokásait és elvárásait, és alkalmazkodni az igényeikhez és érdekeikhez. Ennek a technológiának köszönhetően a Látogatók igényeire és érdeklődésére szabott hirdetéseket mutathatunk be (például a közelmúltban a „vitamin” kategóriában végzett böngészés alapján), és a hozzájárulásukat adó felnőtteknek jobb promóciókkal és meglepetésekkel szolgálhatunk.
A sütik segítségével az Adatkezelő olyan technológiát is használ, amely lehetővé teszi, hogy a hirdetések olyan Látogatókhoz is eljussanak, akik weboldalaikon keresztül meglátogatták a Webáruházat.

7. Megtilthatja-e az Ügyfél a sütikből nyert információk használatát?
A Látogató ellenezheti az Adatkezelő fenti célból végzett tevékenységét. Ha a Látogató beleegyezik abba, hogy a saját preferenciáihoz igazított hirdetéseket, ajánlatokat vagy promóciókat (értékesítéseket) juttassanak el hozzá, a hozzájárulás bármikor visszavonható, de ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
8. Milyen sütiket használunk, és vajon azok károsak-e
A Webáruházban használt sütik nem károsítják a Látogatót vagy az általa használt számítógépet/termináleszközt, ezért javasoljuk, hogy ne használja őket böngészőkben. A Webáruház kétféle sütit használ: olyan munkamenet-sütiket, amelyek a Látogató számítógépén vagy mobileszközén tárolódnak, amíg ki nem jelentkezik a weboldalról, vagy le nem tiltja a szoftvert (webböngésző), valamint tartós sütiket, amelyek a Látogató eszközén maradnak a fájl-sütik paramétereiben megadott ideig, vagy amíg kézzel el nem távolítják őket egy webböngészőben.
9. Mennyi ideig tároljuk a sütik által összegyűjtött információkat?
A sütik által összegyűjtött Személyes Adatok kezelésének céljától és jogi indokaitól függően a Szabályzat 13. pontjában megadott időtartamig tároljuk a sütiket.
Az Ügyfélnek nem minősülő Látogató sütijeiről összegyűjtött Személyes Adatokat mindaddig megőrizzük, amíg az illető ez ellen nem tiltakozik. Az Adatkezelő törölheti a Személyes Adatokat, ha azokat 3 évig nem használják marketingcélokra, hacsak a törvény nem kötelezi az Adatkezelőt a Személyes Adatok ezen az időn túl való kezelésére.
A Személyes Adatok egy része a törvényekben – különös tekintettel a Ptk.-ra – meghatározott hosszabb ideig tárolható abban az esetben, ha a Látogatónak bármilyen követelése van az Adatkezelővel szemben, vagy annak érdekében, hogy az Adatkezelő érvényesítse az igényeit, illetve védekezzen harmadik felek igényeivel szemben.
Ellentmondás esetén a Személyes Adatok hosszabb tárolási idejét lehetővé tevő szabály az irányadó.

 

15. KAPCSOLAT

Bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel oly módon, hogy postai üzenetet vagy e-mailt küld az Adatkezelőnek a Szabályzat elején feltüntetett címére, vagy felhívja a Szabályzat vagy a Facebook Weboldal elején feltüntetett telefonszámot.

Az Adatkezelő a lehető legjobb és leggyorsabb válaszadás érdekében, továbbá statisztikai célokból nyilvántartást vezet a megkeresésekről a panaszbejelentések elbírálásával kapcsolatos eljárásokban és a Fiókokba történő hatósági beavatkozásokkal kapcsolatos megkeresések kapcsán. Az így összegyűjtött címek és adatok nem használhatók az Alkalmazás végrehajtásától eltérő célú kommunikációhoz.

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel esetén, bizonyos műveletek végrehajtása érdekében (pl. panasz benyújtása az űrlapon), az Adatkezelő ismételt adatszolgáltatást kérhet, beleértve a személyes adatok, például név, vezetéknév, e-mail cím stb. újbóli megadását annak érdekében, hogy megbizonyosodjon az illető személyazonosságáról, rögzítse elérhetőségét, és végrehajtsa a kért intézkedést. Ezen adatok megadása nem kötelező, de szükséges lehet a tevékenység elvégzése vagy az érdeklődésre számot tartó információk beszerzése érdekében.

 

16. ADATVÉDELEM

Az Adatkezelő, figyelembe véve a technikai ismeretek szintjét, a megvalósítás költségeit és az adatkezelés természetét, terjedelmét, kontextusát és céljait, valamint a mások jogainak vagy szabadságainak megsértése kockázatát és a fenyegetettség súlyosságát, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a Személyes Adatok védelmére, így különösen megóvja az adatokat attól, hogy illetéktelen személyek kezébe kerüljenek, illetve hogy azokat az alkalmazandó jogszabályok megsértésével kezeljék, megváltoztassák, elveszítsék, megrongálják vagy megsemmisítsék. A külső feldolgozás védelmét biztosító technikai és szervezeti intézkedésekkel kapcsolatos információk megadása alááshatja azok hatékonyságát, ami veszélyezteti a Személyes Adatok megfelelő védelmét.

Az Adatkezelő többek között a következő technikai intézkedéseket alkalmazza az elektronikus úton továbbított Személyes Adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés és az ilyen adatok módosításának megelőzésére:

 • Az adatkészlet jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelme.
 • SSL-tanúsítvány a Webáruház oldalain, ahol a Személyes Adatokat megadják.
 • Az olyan adatok titkosítása, amelyek annak engedélyezéséhez szükségesek, hogy valaki a Webáruház funkcióit használja.
 • A Fiókhoz való hozzáférés csak egyedi bejelentkezés és jelszó megadása után lehetséges.

 

17. LINKEK MÁS WEBOLDALAKHOZ

A Webáruház más oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az Adatkezelő arra ösztönzi Ügyfeleit, hogy olvassa el a többi weboldalon használt kifejezéseket és adatvédelmi szabályokat. Ez a Szabályzat csak az Adatkezelő tevékenységére vonatkozik.

 

18. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő többek között az alábbi körülmények esetén változtathatja meg a jelen Szabályzatot:

 • az olyan kötelező rendelkezések (különösen a Személyes Adatok védelme, a telekommunikációs jog, az elektronikusan nyújtott szolgáltatások és a fogyasztói jogok szabályozása) megváltoztatása, amelyek befolyásolják az Adatkezelő jogait és kötelezettségeit, vagy az érintett jogait és kötelezettségeit;
 • a funkcionalitás vagy az Elektronikus Szolgáltatások fejlesztése az internet-technológia fejlődése következtében, ideértve a Szabályzat hatályát érintő új technológiai vagy technikai megoldások alkalmazását/végrehajtását.

Az Adatkezelő minden alkalommal közzéteszi a változtatásokat a Webáruházban és az Alkalmazásban. Minden változtatást követően a Szabályzat új verziója új dátummal jelenik meg.

Vásárlási tudnivalók
1. Webáruház segédlet

Utoljára frissítve: 2022.04.01.

Az alábbiakban igyekszünk segítséget nyújtani Neked webáruházunk működésének megismerésében, ismertetjük a leggyakoribb funkciókat és lehetőségeket, valamint igyekszünk választ adni felmerülő kérdéseidre. Amennyiben további kérdéseid lennének, hibát, vagy hiányosságot tapasztalsz a webáruházunk kapcsán, kérlek vedd fel a kapcsolatot a vevőszolgálati elérgetőségeink egyikén és kollégáink készséggel segíteni fognak.

Technikai kérdéssel vagy a rendeléseddel kapcsolatban hívd ezt a számot:

+36 70 627 6030

Vagy küldj emailt:

info@vitamin360.com


 

2. Felhasználói fiók

2.1. FIÓK LÉTREHOZÁSA

A vitamin360.com oldalon egyszerűen tudsz fiókot létrehozni: Kattints a webáruház jobb felső sarokban látható zöld ember sziluettre, majd a Regisztráció gombra, vagy regisztrálj a rendelés leadásakor e-mail címed és jelszavad megadásával. Fiók segítségével biztonságosan, könnyen és gyorsan le tudod adni rendelésed, sőt nyomon követheted a már meglévőket is.

2.2. FIÓK ELŐNYEI

Miért éri meg regisztrálni a webáruházba? Azért, mert így testre szabhatod fiókodat. Tedd kellemesebbé a vásárlás élményét és használd ki a webáruházba épített szuper lehetőségeket:

Újdonságok és különleges ajánlatok. Regisztrálj, hogy e-mailt kaphass az újdonságokról, egyedi ajánlatokról, akciókról, kuponokról és az új termék értesítőkről.

Hűségpont számla. Minden teljes árú termék vásárlásod után jóváírunk fiókodhoz hűségpontokat, melyeket 1 éven keresztül felhasználhatsz egy következő rendelésednél. Váltsd be akár egyszerre, vagy külön-külön rendeléseknél, sőt akár ingyenes szállításra is. 

Gyorsabb vásárlás. Mentsd el számlázási és szállítási adataidat, hogy könnyebben és gyorsabban meg tudd venni kedvenc termékeidet. Élvezd a gondtalan vásárlást!

Rendelési előzmények. Fontos információkhoz juthatsz a rendeléseidet illetően, valamint nyomon követheted azokat, egészen a megérkezésükig. Kattints a jobb felső zöld emberke ikonra, majd a Megrendelések feliratra.

Tedd a kedvencekbe. Találtál egy szimpatikus terméket és szeretnéd később is megtalálni egy kattintással? Tedd őt a kedvenceid közé úgy, hogy rákattintasz a szív alakú ikonra a termék adatlapján, vagy a termékkártyán. Kattints a jobb felső zöld emberke ikonra, majd a Kedvencek feliratra.

Termékszűrők mentése. Hasznos funkció, hogy a regisztrált és belépett felhasználók elmenthetik a korábban megadott termékszűrőket, így a későbbiek során bármikor, egy kattintással újra megjeleníthetővé válnak. Kattints a jobb felső zöld emberke ikonra, majd a Mentett szűrések feliratra.

Válassz ajándékot. Bizonyos értékhatárok fölött automatikusan megjelenítünk választható ajándékokat a Kosár oldaladon. Vásárolj minél nagyobb kosárértékben, hogy minél szélesebb ajándékkínálatból tudj választani.

 

     2.3. FIÓK SZERKESZTÉSE

     Fiókod adatait bármikor könnyen megváltoztathatod. Ha változtatni szeretnél a személyes adataidon, akkor kattints a jobb felső zöld emberke ikonra, majd a Adatmódosítás feliratra. Ha elfelejtetted a jelszavad, akkor kattints a jobb felső zöld emberke ikonra, majd a fekete "Belép" gomb alatt kattints az "Elfelejtettem a jelszavam" feliratra.

      

     2.4. SZÜKSÉGES FIÓKOT LÉTREHOZNOM, HOGY VÁSÁROLHASSAK A WEBOLDALON?

     Ahhoz, hogy termékeket vásárolj, létrehozhatsz egy fiókot, viszont, ha nem akarod, nem szükséges megtenned. Lehetőséged van böngészni, tanulmányozni az oldalt, illetve rendelést leadni regisztráció nélkül is.

      

     2.5. MEGVÁLTOZOTT A CÍMEM ÉS AZ E-MAIL CÍMEM. HOGYAN TUDOM MEGVÁLTOZTATNI A FIÓKOM ADATAIT?

     Jelentkezz be az e-mail címeddel és jelszavaddal, ezután meg tudod változtatni a fiók adataidat, beleértve a számlázási és szállítási címed, e-mail címed és jelszavad. Ha változtatni szeretnél a fiókod adatain, akkor kattints a jobb felső zöld emberke ikonra, majd a Adatmódosítás feliratra.

      

     2.6. ELFELEJTETTEM A JELSZAVAM. MIT TEGYEK?

     Ha elfelejtetted a jelszavad, akkor kattints a jobb felső zöld emberke ikonra, majd a fekete "Belép" gomb alatt kattints az "Elfelejtettem a jelszavam" feliratra. Az itt megjelenő felugró ablaknál add meg azt az email címet, amivel korábban regisztráltál az oldalra, majd kattints a "Jelszó kérés" gombra. Kövesd az utasításokat, míg e-mailben új jelszót kapsz. Kérdésed van? Lépj velünk kapcsolatba az info@vitamin360.com e-mail címen keresztül.

      

     2.7. HOGYAN TUDOK KIJELENTKEZNI A FIÓKOMBÓL?

     Ha nyilvános helyről internetezel, jelentkezz ki a fiókodból, mielőtt elhagyod a számítógépet. A jobb felső sarokban lévő navigációs sávból könnyen meg tudod majd állapítani, ki vagy-e jelentkezve.

     HA BE VAGY JELENTKEZVE:

     Kattints a jobb felső zöld emberke ikonra, majd a "Kilép" gombra.

      


      

     3. Termékek

     3.1. HOGYAN TUDOK TERMÉKET KERESNI AZ OLDALON?

     A vitamin360.com oldalon két lehetőség van arra, hogy terméket keress: kulcsszó alapján, vagy böngészheted a linkeket az oldal tetején lévő főmenün keresztül. Bármelyik opció mellett is döntesz, számtalan választási lehetőséget fogsz kapni, hogy megtaláld azt, amit keresel.

     KULCSSZÓ ALAPJÁN KERESÉS

     Kereshetsz kulcsszó alapján úgy, hogy beírod az oldal tetjén található keresőmezőbe a termékre utaló kifejezéseket. Például
     írd be: “Multivitamin”, és megjelennek a keresési eredmények. Le tudod szűkíteni a keresést, ha kiválasztod a márka vagy ár lehetőséget a termékszűrőn. A rendszer igyekszik a lehető legpontosabb találatokat adni a keresési kulcsszóra, megjelenít ajánlott termékeket, kategóriákat és kapcsolódó aloldalakat (pl. blog cikket).

     KERESÉSI TIPPEK

     Itt találsz néhány tippet annak érdekében, hogy pontosítani tudd a keresést és megtaláld, amit keresel:

     • Ellenőrizd, hogy helyesen írtad-e be a terméknevet, vagy a keresőszót; a helytelenül írt kifejezésekre az oldal nem, vagy korlátozottan ad keresési találatot.
     • Használj egyszerre több szót, hogy hatékonyabb legyen a szűrés, így könnyebben megtalálhatod a termékeket. Például írd be azt, hogy „vas étrend-kiegészítő”, ahelyett, hogy „étrend-kiegészítő”, így pontosabb lesz a találat.
     • Használd a szűrési lehetőségeket, például márka vagy ár, hogy szűkíthesd a meglévő keresési találatokat.


      BÖNGÉSZÉS

      Böngéssz a termékválasztékunk között az alábbiak szerint:

      • Kattints a kategóriákra, például „Egészség Támogatása”.
      • Szűkítsd a választékot konkrét csoportok alapján, például „Halolaj”.
      • Nézd át a terméklistát az "Összes termék" menüpontunk alatt és használd a szűrőket, hogy tovább szűkítsd a keresési találatot.
      • Végül válaszd ki azt a terméket, amit a kategóriák alapján kikerestél.


       

      3.2. A TERMÉK, AMIT MEG SZERETTEM VOLNA VENNI, NEM RENDELHETŐ. MIT TEGYEK?

      Sajnáljuk, de azok a termékek, amelyek nem rendelhetőek meg az oldalon, jelenleg nem elérhetőek. Viszont lehetőség szerint, ha új készlet érkezik, újra elérhetővé válnak és megrendelhetőek lesznek. Ha nem szeretnél lemaradni a kedvenc terméked visszatéréséről, iratkozz fel a termékadatlapon a termékértesítőre. Kattints az "Értesítést kérek, ha újra lesz raktáron" gombra.

       

      3.3. MIT TARTALMAZ A „TERMÉK ADATLAP” OLDAL?

      A “termék adatlap” tartalmaz minden olyan adatot az adott termékről, amit érdemes tudnod róla. A termék adatai oldal az
      alábbi lehetőségeket nyújtja:

      • Az Árakra vonatkozó információk a termékkártyák alján, valamint a termékre való kattintás után a termék adatlapjának a
       jobb oldalán találhatóak. A piaci, az egységár és az akciós ár is fel van tüntetve, amennyiben az adott termék éppen akciós.
      • A Képek mutatják az adott terméket. Ha rákattintasz a képre, megjelenik egy nagyobb méretben. A képek között találod a
       termékek tápanyagösszetétel táblázatát is.
      • A Termékleírás részletes információt ad a termékekről. A leírás elsőként jelenik meg, alatta egyéb információk találhatók a termékről.
      • Az Utolájra megnézett termékek részben azokat a termékeket találod felsorolásszerűen egymás mellé rendezve, amiket korábban már megtekintettél nálunk. 
      • Kapcsolódó termékek rész olyan termékeket ajánl számodra, amik kiegészíthetik azokat, amelyek után eddig érdeklődtél.

       

      3.4. BEVÁSÁRLÓKOSÁR

      Amikor a vitamin360.com oldalán vásárolsz, a kosárhoz adott termékek a bevásárlókosárba kerülnek. A bevásárlókosaradat a jobb felső sarokban találod. Ott találod azokat a termékeket, amiket meg szeretnél vásárolni – pont úgy, mint egy boltban való vásárlás alkalmával. A bevásárlókosárba helyezett termékek ott maradnak, egészen addig, amíg azokat meg nem vásárlod, vagy el nem távolítod. Ha rákattintasz az oldal tetején lévő kosár ikonra, a lenyíló ablakban kiválaszthatod a "Pénztár" vagy a "Kosár megtekintése" gombot. A „Kosár megtekintése” gomb az alábbi opciókat tartalmazza:
      • Rendelés áttekintése. Itt tudod megtekinteni a kosarad tartalmát.
      • Megrendelés összegzése. Itt láthatod tételesen a különböző költségeket, kedvezményeket és vásárlás után járó hűségpontokat.
      • Mennyiség változtatása. Ezt egyszerűen megteheted a megvásárolni kívánt mennyiség beírásával, vagy a „+, -„ ikonokra
       történő kattintással és a kosár frissítésével.
      • Termék eltávolítása a bevásárlókosárból. Kattints az „X” ikonra, ha el szeretnél távolítani egy terméket, vagy változtasd meg a mennyiségét nullára, és kattints a frissítésre.
      • Vásárlás folytatása. Ha folytatni szeretnéd a vásárlást a vitamin360.com oldalon, kattints az oldal tetején lévő menüpontokra, vagy a keresőmezőbe és folytasd a termékek megtekintését, hogy további termékeket kereshess az oldalon. A vásárlásod során bármikor visszatérhetsz a bevásárló kosaradhoz, a „Bevásárlókosár” ikonra kattintva.
      • Tovább a fizetés részhez. Ha végeztél és meg szeretnéd vásárolni a termékeket, kattints a „Megrendelés” gombra. A fizetés gyors, könnyű és biztonságos.

       

      3.5. RENDELÉS LEADÁSA

      Most már készen állsz, hogy befejezd a vásárlást.

      VISSZATÉRŐ VEVŐK:

      • Bejelentkezés

      Jelentkezz be az e-mail címeddel és jelszavaddal. Ha elfelejtetted a jelszavad, kérhetsz jelszó emlékeztetőt. Az e-mail címed lehetővé teszi, hogy információkhoz juss a rendeléseddel kapcsolatosan, egyúttal fiókod azonosítására is szolgál. A fiókod tartalmazza a számlázási és szállítási címedet, valamint rendeléskövetési lehetőségeket is biztosít. A jelszó biztosítja, hogy kizárólag te tudj hozzáférni a fiókodhoz.

      • Számlázási/szállítási cím megerősítése vagy hozzáadása

      Erősítsd meg a számlázási/szállítási címed. Ha hozzá szeretnél adni, vagy meg szeretnél változtatni egy számlázási vagy szállítási címet, töltsd ki az arra vonatkozó részeket

      • Szállítási mód kiválasztása

      Válassz egy szállítási módot.

      • Kuponok felhasználása és fizetési mód kiválasztása

      Itt tudod kiválasztani a fizetési módot. Amennyiben rendelkezel promóciós, vagy kedvezményes kuponnal, írd be a „Van kuponod?” mezőbe és kattints a „Kupon beváltása” lehetőségre. Válassz egy fizetési módot.

      • Rendelés befejezése

      Ha minden adatot megadtál, kattints a „Rendelés leadása” gombra.

      • Számlázás

      Miután végeztél a fizetéssel, az összesítő oldalon megjelenik a rendelési számod és a rendeléshez kapcsolódó információk.
      Nyomtasd ki a számlát és mentsd el a rendelési adatokat. Ezekre az információkra a rendeléseddel kapcsolatban szükséged lehet. Kérjük, vedd figyelembe, hogy rendelést annak leadása után megváltoztatni, vagy lemondani nem lehet.


      ÚJ VÁSÁRLÓK:

      • Hozz létre egy fiókot , vagy add le a rendelésed vendégként

      Amennyiben megjelölöd, hogy szeretnél regisztrálni, a rendelésed leadása után fiókodat automatikusan létrehozzuk. Ha mégsem szeretnél fiókot létrehozni, hagyd üresen az erre vonatkozó részt. Később is lesz még lehetőséged arra, hogy fiókot készíts. Az e-mail címed lehetővé teszi, hogy információkhoz juss a rendeléseddel kapcsolatosan, egyúttal fiókod azonosítására is szolgál. A fiókod tartalmazza, a számlázási és szállítási címedet, valamint rendeléskövetési lehetőségeket is biztosít. A jelszó biztosítja, hogy kizárólag te tudj hozzáférni a fiókodhoz.

      • Számlázási cím megadása az alábbiak szerint

      Add meg a számlázási címed. A nevednek és a számlázási adatoknak pontosan úgy kell szerepelnie, mint a bankkártya kivonatodon, ezzel elkerülve, hogy a jóváhagyás folyamat lelassuljon. Amennyiben nem bankkártyával fizetsz, a számlázási címed alapján tudunk kapcsolatba lépni veled, ha bármilyen kérdés adódna a rendeléseddel.

      • Szállítási cím megadása

      Add meg a szállítási címet. Amennyiben a szállítási címed különbözik a számlázási címedtől, azt itt tudod megadni.

      • Kuponok felhasználása és fizetési mód kiválasztása

      Itt kell kiválasztanod a fizetési módot. Ha rendelkezel promóciós vagy kedvezményes kuponnal, írd be a „Van kuponod?” mezőbe és kattints a „Kupon beváltása” lehetőségre. Válassz egy fizetési módot.

      • Rendelés befejezése

      Ha minden adatot megadtál, kattints a „Rendelés Leadása” gombra.

      • Számlázás

      Miután végeztél a fizetéssel, az összesítő oldalon megjelenik a rendelési számod és a rendeléshez kapcsolódó információk.
      Nyomtasd ki a számlát és ments el a rendelési adatokat. Ezekre az információkra a rendeléseddel kapcsolatban szükséged lehet. Kérjük vedd figyelembe, hogy rendelést annak leadása után megváltoztatni, vagy lemondani nem lehet.

      • Fiók információ elmentése

      Ha kitöltötted a „jelszó” mezőt, automatikusan létrehozzuk fiókod és regisztrált felhasználóvá válsz. A fiókod tartalmazza, a számlázási és szállítási címedet, valamint rendeléskövetési lehetőségeket is biztosít. A jelszó biztosítja, hogy kizárólag te tudj hozzáférni a fiókodhoz.

       


       

      4. Rendelés

      4.1. HOGYAN ADHATOK LE RENDELÉST?

       1. A „Kosárba” gombbal tudsz a kosaradhoz termékeket adni.
       2. Ha minden terméket, amit meg szeretnél vásárolni, hozzáadtál a kosaradhoz, kattints a „Pénztár” gombra a bevásárlókosár oldalon.
       3. Írd be a számlázási, szállítási és fizetési adatokat.
       4. Erősítsd meg a rendelésed az oldal alján lévő „Rendelés leadása” gombra kattintva.


      4.2. 
      MEGVÁLTOZTATHATOM A RENDELÉSEM, MIUTÁN MÁR LEADTAM?

      Dolgozunk rajta, hogy a rendelésed minél hamarabb feldolgozásra kerüljön. A gyors kiszállítás következtében nem lehetséges a rendelést módosítani, miután az leadásra került.


      4.3. 
      LEMONDHATOM A RENDELÉSEM, MIUTÁN MÁR LEADTAM?

      Dolgozunk rajta, hogy a rendelésed minél hamarabb feldolgozásra kerüljön. A gyors kiszállítás következtében nem lehetséges a rendelést lemondani, miután az leadásra került.

      Ez a kiválasztott fizetési módtól függ. Amennyiben utánvétes fizetést választottál, a kézbesítéskor kell kiegyenlítened az összeget. Bankkártyás fizetésnél, a rendelés leadása után, a bankkártya adatok kitöltését követően. Előre utalás esetén, a visszaigazoló e-mailben szereplő bankszámlára kell elutalnod az összeget (a rendelésed feldolgozását csak az összeg beérkezését követően kezdjük el feldolgozni).


      4.5. 
      MEG TUDOM NÉZNI A RENDELÉSI ELŐZMÉNYIMET?

      Igen. Kattints a Fiókom menüpontra az oldal tetején. Jelentkezz be az e-mail címeddel és jelszavaddal. Ezután a „Rendelések” menüpont alatt meg tudod nézni a korábbi rendeléseket.


      4.6. 
      KAPOK ÉRTESÍTÉST ARRÓL, HA VALAMI PROBLÉMA ADÓDIK A RENDELÉSEMMEL?

      Ha bármilyen probléma merülne fel a rendeléseddel kapcsolatban, azonnal felvesszük veled a kapcsolatot e-mailben.


      4.7. 
      E-MAIL ÉRTESÍTÉSEK A RENDELÉSEDRŐL

      Miután leadod a rendelést, e-mail-ben értesítünk róla. Alább találsz ezekről néhány példát:

      • Rendelés megerősítése. 

      Ez az e-mail megerősíti, a rendelésed beérkezését, valamint tartalmazza a rendelésed számát. Őrizd meg ezt az e-mailt.

      • Szállítás megerősítése. 

      Ez az e-mail megerősíti, hogy a rendelésedet kiszállítottuk. Függően attól, hogy milyen terméket rendeltél, vagy több terméket rendeltél és azok külön kerültek kiszállításra, több e-mail-t is kaphatsz. A kiszállítás ideje a kiszállítás helyétől függ.

      • Fontos értesítés a rendeléseddel kapcsolatban. 

      Ilyen e-mail-t a következő okokból kaphatsz: nehézségek merültek fel a rendelésed feldolgozását illetően, nem lehetséges a megadott címre kiszállítani a termékeket, duplikáció adódott a rendelésben, vagy lemondásra került a megrendelés. Ha ilyen e-mailt kapsz, írj egy e-mail-t az info@vitamin360.com e-mail címre, hogy megoldódjon a probléma.


      4.8. 
      HOL TUDOM MEGNÉZNI A RENDELÉS ÁLLAPOTÁT?

      Nézd meg a legutóbbi rendelésed állapotát a „Megrendelések” menüpontra kattintva. Ez a legegyszerűbb és leggyorsabb módja annak, hogy friss információkhoz juthass a vitamin360.com oldalon leadott rendeléseddel kapcsolatosan.

      Ha rákattintasz a „Regisztráció / Bejelentkezés” menüpontra, az oldal kérni fogja, hogy jelentkezz be az e-mail címeddel és a jelszavaddal. A „Megrendelések” oldalon részletes információkhoz juthatsz a jelenlegi, valamint a régi rendeléseiddel kapcsolatban. Ha a rendelésed kiszállításra került, kapsz egy kódot, ennek segítségével nyomon tudod követni a csomagot. A kézbesítő cégtől függően, a követési szám alatt megjelenik a „Követés” gomb, amire kattintva meg tudod nézni a kiszállítás állapotát.


      4.9. 
      A RENDELÉS ÁLLAPOTA

      A rendelés állapota elérhető a „Korábbi rendelések” menüpont alatt, rögtön azután, hogy leadtál egy rendelést, és az állapot automatikusan frissítésre kerül a folyamatok előrehaladtával.


      4.10. 
      MIBEN KÜLÖNBÖZIK A RENDELÉS ÁLLAPOTA ÉS A NYOMON KÖVETÉS?

      A rendelés állapotát a vitamin360.com szolgáltatja a rendelés leadásától kezdve, egészen addig, amíg a rendelés a raktárból kiküldésre nem kerül. Miután a csomag elhagyja raktárunkat, a követési információkról a kézbesítő cég gondoskodik (pl. GLS, DPD), egészen a kézbesítés pillanatáig. A követési információk elérhetőek a „Korábbi rendelések” menüpont alatt.


      4.11. 
      RENDELÉS NYOMON KÖVETÉSE

      A követési számokat azonnal a csomagokhoz rendelik a raktárunkban, és megjelennek a weboldalon a rendelési információkkal együtt.

      Feladás után akár 3 munkanapot is igénybe vehet, hogy a kézbesítő cég felvigye a csomagot a követési rendszerébe.

      Ez azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy a csomagod a raktárból feladásra került és úton van a címedre, a kézbesítő nem tud információt nyújtani a csomagról akár 3 munkanapon keresztül.

      A vitamin360.com weboldalon leadott rendelések különböző kézbesítő cégek által, különböző módon kerülnek kiszállításra. Épp ezért a követés eltérő lehet egyes kézbesítőknél.


      4.12. 
      A RENDELÉS ÁLLAPOTA

      A rendelés állapotát könnyű megtalálni.

      • Ellenőrizd az e-mailjeidet. 

      A vásárlásnál meg kellett, hogy add az e-mail címed, ide fogod a csomagoddal kapcsolatos üzeneteket kapni.

      • Látogasd meg a honlapot. 

      Jelentkezz be és nyisd meg a „Megrendelések” oldalt. . Ha regisztráltál a vitamin360.com oldalon, akkor ezen a felületen láthatod a jelenlegi, és a korábbi rendeléseidet. Jobb oldalon az aktuális státuszát láthatod, ha sor került státuszváltásra, akkor pedig egy "óra" ikon mutatja, ha ráviszed az egeret.

      • Lépj kapcsolatba velünk. 

      Ha lenne még kérdésed a rendeléseddel kapcsolatban, írj nekünk e-mailt az info@vitamin360.com címre.

       


      4.13. 
      HIÁNYZIK EGY TERMÉK A RENDELÉSEMBŐL. MIT TEGYEK?

      Ha egy termék hiányzik a rendelésedből, nézd meg a számlát, ott fel van-e tüntetve az adott termék, vagy nézd meg az e-mail-eid között a rendeléseid visszaigazolását, szerepel-e többféle csomagszám a rendelések között. (Előfordulhat, hogy a rendelés több csomagban került feladásra.)


      4.14. 
      MIKOR SZÁLLÍTJÁK KI A RENDELÉSEM?

      A termékek kiszállítása 1 és 10 munkanap alatt történik, attól függően, hova kéred a csomagot – ez alól kivételek a katonai APO/FPO címek. A munkanapok hétfőtől péntekig tartanak, kivéve az ünnepnapokat.


      4.15. 
      MIT TEGYEK, HA A CSOMAGOM SÉRÜLT?

      Amikor a csomagod megérkezik, nézd át rögtön, nehogy valamilyen szállítás során bekövetkezett sérülés legyen rajta. Figyelmesen nézd át a csomagolást és a csomag tartalmát. A csomagoláson előfordulhatnak kisebb szállítási nyomok, ha viszont bármilyen sérülést vélsz felfedezni, az alábbiak szerint járj el:

      Ha nagyobb sérülés keletkezett a csomagon, utasítsd el az átvételt és lépj kapcsolatba vevőszolgálatunkkal az info@vitamin360.com e-mail-en keresztül. Az e-mailben mindenképp tüntesd fel a rendelés számát.


      4.16. 
      A RENDELÉSEMET FELÜL KELLETT VIZSGÁLNI. KISZÁLLÍTJÁK MÉG MA?

      Ha a rendelésed felül kell vizsgálni (leggyakrabban a számla vagy a cím felülvizsgálata miatt), a probléma elhárítása után azonnal postázzuk a csomagot. Ilyenkor előfordulhat, hogy további információkat kérünk be tőled.


      4.17. 
      RENDELÉS MEGVÁLTOZTATÁSA VAGY LEMONDÁSA

      Előfordulhat, hogy egy rendelést vagy annak egy részét a rendszerünk visszautasítja. Ezek az alábbiak miatt történhetnek meg:

      • Probléma adódott a fizetési adat feldolgozásában.
      • Nem lehet a megadott címre postázni.
      • Duplikált rendelés került leadásra.

      Ha a rendelésed visszautasításra került, e-mailben fogsz kapni egy figyelmeztetést, amely tartalmazni fogja a visszautasítás okát. A visszautasított tételek nem kerülnek kiszámlázásra.

      Miután rákattintasz a „Rendelés leadása” gombra, a rendelésed feldolgozása megkezdődik és ezután nem tudod lemondani vagy megváltoztatni azt.* Rendszerünk a rendelések feldolgozását és kiküldését azonnal megkezdi. Miután megkaptad a csomagod, visszaküldheted azokat a termékeket, amikre nincs szükséged.

      * Megjegyzés: Csak akkor tudod lemondani a rendelésed, ha a következő üzenetet kapod e-mailben:

      A fizetési adatok nem megfelelőek, kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot az info@vitamin360.com e-mail-en keresztül, ha le szeretnéd mondani a rendelésed.
      5. Árak és fizetés

      5.1. MIKOR VÁLTOZNAK A WEBOLDALON SZEREPLŐ PROMÓCIÓK ÉS ÁRAK?

      A weboldalon szereplő promóciók és árak bármikor megváltozhatnak. Nézz vissza sűrűn, vagy kérj a termékadatlapon árcsökkenés érstesítőt.


      5.2. 
      MIT JELENT AZ „EGYET FIZET, A MÁSODIKAT FÉLÁRON KAPJA” AKCIÓ?

      A promócióban szereplő összes terméket kedvedre válogathatod és variálhatod. Az „Egyet fizet, a másodikat féláron kapja” akció korlátozott ideig érvényes. További részletekért kattints a promóciós kiírásra az oldal alján.


      5.3. 
      MILYEN FIZETÉSI ESZKÖZÖKKEL LEHET FIZETNI?

      Az alábbi fizetési módokat használhatod:

      • Közvetlen banki átutalás (az átutalás részleteiről emailben tájékoztatunk a rendelés leadását követően)
      • Bankkártyás fizetés (QENTA fizetési szolgáltató)
      • Stripe fizetés (bankkártyával)
      • Utánvét (+390 forint kezelési költség)

      Minden termékre 27% forgalmi adót számítunk fel.

      Az adók mértékét a rendelés visszaigazolásakor láthatod.

      A felszámolt adókra az aktuális adókulcs nyújt alapot. Az ÁFA mértéke mindig a hatályos ÁFA szabályok szerint kerül megállapításra.

       


      5.5. 
      KEDVEZMÉNYEK ÉS KUPONOK BEVÁLTÁSA

      Kedvezmények és kuponok beváltásának folyamata:

       1. A Kosár vagy a Pénztár oldalon a Szállítás és Fizetés aloldalon írd be a megfelelő kódot a „Kuponkód” mezőbe.
       2. A kódoknál figyelj a kis- és nagybetűkre!
       3. Kattints az „Ellenőrzés” vagy a "Tovább" gombra.

       

      Ha a kedvezményed érvényes, a Megrendelés összegzésénél láthatod a kedvezmény mértékét. Rendelésenként egy promóciós kódot lehet felhasználani.


      Fizess banki utalással. Miután jóváhagytad a rendelésed, e-mailben elküldjük a banki utaláshoz szükséges információkat. 5 munkanapon belül szükséges átutalni a teljes összeget, beleértve a banki költségeket is. Ha 5 munkanapon belül nem érkezik be az összeg, rendelésedet töröljük. Kérjük vedd figyelembe, hogy a rendelésed addig nem kerül feladásra, míg a bank meg nem erősíti, hogy beérkezett az összeg, amely 1-2 munkanapot is igénybe vehet.

       


       

      6. Szállítás

      6.1. NEMZETKÖZI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

      Kérjük olvasd át figyelmesen a nemzetközi rendelésekre vonatkozó feltételeket.

      A vásárlásnál megjelenő összeg tartalmazza az adókat. A kiszállítás során további díjak nem kerülnek felszámításra.

      A vásárlásnál található a pontos összeg, amelyet fizetned kell.

      A vámokat, adókat és a kézbesítésért felszámolt költségeket a kiszállítási díj tartalmazza és azok megfizetése a vevő kötelezettsége.

      • Vedd figyelembe, hogy az Európai Unión kívülre történő kiszállítás az átlagosnál több időt vehet igénybe.
      • Az árakat dollárban (USD), euróban (EUR) és forintban (HUF) tüntetjük fel a vitamin360.com oldalon. Az árak nem tartalmazzák a vámot és a kiszállítás díját. A szállítás költsége a vásárlás résznél kerülnek kiszámításra.
      • Ha van bármilyen kérdésed a rendeléseddel kapcsolatban és az Európai Unión kívül laksz, vedd fel velünk a kapcsolatot e-mailben az info@vitamin360.com e-mail címen keresztül..

      Az oldalon történő rendelés leadásával meghatalmazok egy az Eurocargo sro. által kiválasztott vámügynököt, hogy a nevemben a vámeljárást lefolytassa, a vámolással kapcsolatos teendőket elvégezze és a felmerülő vámok és adók tekintetében képviseljen.


      NYILATKOZAT

      Nincs visszafizetés. Az Európai Unión kívül történő értékesítések tekintetében a vásárlás végleges. Az ezzel kapcsolatos minden kockázatot és felelősséget az EU-n kívülivásárlók vállalják.

       


      6.2. 
      TERMÉKELÉRHETŐSÉG

      A honlapon lévő összes termék raktáron van és kiszállításra kész. Ezek ellenére előfordulhat, hogy néhány termék ideiglenesen nem elérhető, egy meghatározott időpontig nem kiszállítható. További információkért olvasd el az alábbi tájékoztatót.

      KÉSZLETEN LÉVŐ TERMÉKEK

      A rendelésed leadásakor a rendelés összekészítése azonnal megkezdődik. Ha a fizetésedet jóváhagyták és a kézbesítési cím is megerősítésre került, a rendelt termékek szállítását megkezdjük.

      A kiszállítási idő függ a szállítási módtól és a szállítási címtől.      6.3. 
      SZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ÁRAK

      A fizetésnél ki kell választanod a szállítási módot. A szállítási díj a rendelt termékektől és a választott szállítási módtól függ. Mielőtt befejezed a rendelést, a rendszer automatikusan kiszámolja a teljes szállítási költséget a fizetés résznél.

      A munkanapok hétfőtől péntekig tartanak, kivéve az Európai Unión belüli ünnepnapokat.      6.4. 
      SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

      A rendeléseket kizárólag munkanapokon postázzuk. A munkanapok hétfőtől péntekig tartanak, kivéve az Európai Unión belüli ünnepnapokat.
      Ha bármilyen kérdésed adódna, vedd fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal az info@vitamin360.com e-mail címen keresztül.      6.5. 
      MIKOR KERÜL FELADÁSRA A CSOMAGOM?

      Házhozszállítás esetén: Ha hétköznap (hétfő-csütörtök) 15:00 óráig leadod a rendelésed és a megrendelt termék raktáron van, garantáltan holnapra kiszállítjuk.

      A 15:00 után leadott rendelések 2 munkanapon belül kerülnek kiszállításra.

      Banki utalással rendelt termékeket a fizetés beérkezése után szállítjuk ki.


      6.6. 
      HONNAN TÖRTÉNIK A KISZÁLLÍTÁS?

      A kiszállítás Magyarországról történik.


      6.7. 
      MILYEN FUVAROZÓ CÉGGEL DOLGOZNAK EGYÜTT?

      Többféle módon tudsz rendelni webáruházunkból:

      • GLS Házhozszállítással
      • GLS Csomagpontra
      • FoxPost Csomagautomatába


      6.8. 
      SZÁLLÍTÁS KÖZBEN HŰTIK A TERMÉKEKET?

      A termékeinket temperált raktárban tároljuk, de szállítás közben nincsenek hűtve.


      A nemzetközi szállítási díjakat a fizetés résznél láthatod. Ha nem értesz egyet az árral, visszamondhatod a rendelést.


      6.10. 
      MILYEN SZÁLLÍTÁSI MÓDOK VANNAK? MENNYIBE KERÜLNEK ÉS MENNYI IDŐT VESZNEK IGÉNYBE?

      6.11. AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLI VÁSÁRLÓK IS ADHATNAK LE RENDELÉST A HONLAPON?

      Igen. A rendelési és fizetési módok megegyeznek az Uniós vásárlókéval. További információkért lásd. a fentieket, vagy olvasd el a ‘Szállítási Díjak‘ oldalt.

       

      6.12. KAPOK ÉRTESÍTÉST, HA KISZÁLLÍTÁSRA KERÜLT A RENDELÉSEM?

      Rendelésed leadását először e-mail-ben megerősítjük, majd rendelésed kiszállításáról egy másik e-mail-ben értesítünk.

       

      6.13. KÉRHETEK KISZÁLLÍTÁST A SAJÁTOMTÓL ELTÉRŐ CÍMRE IS? 

      Igen. A fizetés résznél lehetőséged van eltérő számlázási és szállítási címet megadni.

       


       

      7. Visszatérítési politika

      7.1. SÉRÜLT / HIÁNYOS TERMÉK

      Ha sérült, vagy hiányos terméket kapsz kézhez, vedd fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, az átvételtől számított 2 napon belül, az info@vitamin360.com e-mail-en keresztül. Kérjük készítsd elő a rendelési számot, melyet a vásárlást megerősítő e-mail-ben találsz. A vevőszolgálatos kollégánknak szüksége lehet az e-mail címedre és telefonszámodra is.

      A vitamin360.com mindent megtesz a gyors csere érdekében. Ha szállításból eredő sérülés keletkezik a csomagon, visszafizetjük a szállítási költséget.


      7.2. 
      TERMÉK VISSZAKÜLDÉSE

      A következő leírás részletes útmutatót tartalmaz a visszaküldésre vonatkozóan. Néhány pontban összeszedtük az alapvető lépéseket:
       • Visszaküldésnél hivatkozz a rendelési számodra.
       • Ha lehetséges, az eredeti csomagolásba csomagold vissza a terméket.
       • Add meg a rendelési számot, számlázási nevet és címet a termékkel együtt.
       • A teljes jóváíráshoz vissza kell küldeni a terméket, kibontatlanul, dobozában, minden papírjával és tartozékával együtt.
       • A visszaküldés díját előre ki kell fizetni. Utánvétes fizetést nem áll módunkban elfogadni.
       • Visszaküldési cím:

        Vitamin360 a.s.
        6000 Kecskemét
        Nap utca 1
        Magyarország 
       • Kérjük, tartsd meg a visszaküldött csomag követési számát, hogy biztosak lehessünk benne, a küldemény a raktárba visszaérkezett.
       • A visszatérítésre a csomag megérkezésétől számított 30 napon belül számíthatsz, az általad választott fizetési móddal megegyezően. A szállítási költséget is visszatérítjük, ha a visszaküldés oka gyártói vagy szállítási hibákból ered.

      Az Általános Visszafizetési szabályzat nem minden termékre érvényes.


      7.3. 
      MIT TEGYEK, HA EGY TERMÉK SÉRÜLTEN, VAGY HIÁNYOSAN ÉRKEZIK?

      Mindent megteszünk, hogy a csomagod hibátlan állapotban érkezzen meg hozzád. Előfordulhat azonban, hogy szállítás közben az megsérül. Ilyen esetben mindent megteszünk, hogy a terméket minél gyorsabban visszacseréljük. Ha sérült terméket kaptál, kérjük lépj velünk a kapcsolatba az info@vitamin360.com e-mail-en keresztül, vagy hívj minket a +36 70 627 6030-es számon. Add meg a neved, a rendelés számát, a sérült termék számát, hogy a terméket minél hamarabb visszacseréljük.


      7.4. 
      MIT TEGYEK, HA MÁS TERMÉKET KAPTAM KÉZHEZ?

      Amennyiben más terméket, eltérő ízt, méretet vagy színt kaptál, vedd fel velünk a kapcsolatot e-mailben az info@vitamin360.com címen keresztül, vagy hívj bennünket a +36 70 627 6030 számon. Kérjük add meg a neved, a rendelésed számát, a tévesen kiszállított termék nevét, vagy azt, amit helyette kapnod kellett volna. Azonnal leellenőrizzük, intézkedünk a termék visszahozataláról, és helyette küldjük a megfelelő terméket.


      7.5. 
      MILYEN CÍMRE KÜLDHETEM VISSZA A TERMÉKET?

      Visszaküldési címünk:

      Vitamin360 a.s
      6000 Kecskemét
      Nap utca 1.
      Magyarország

       


       

      8. Kuponok, hűségpont rendszer, promóciók és nyereményjátékok

      8.1. HOGYAN KAPHATOK KUPONOKAT A VITAMIN360.COM-TÓL?

      Add meg az e-mail címed a hírlevél feliratkozás mezőben a weboldal alján, hogy közelgő promócióinkról értesíthessünk, cserébe küldjük a 10%-os kedvezményes kuponkódot.


      8.2. 
      NEM MŰKÖDIK A KUPONOM. MIT TEGYEK?

       • Ellenőrizd, hogy az előírt vásárlási feltételeknek eleget teszel-e, továbbá kuponod érvényes-e? Ellenőrizd a kupon felhasználhatósági idejét.


      8.3.
      HOGYAN VÁLTHATOM BE A KÓDOKAT A WEBOLDALON?

      A kosár oldalon szereplő “kuponkód” mezőbe tudod írni a kuponkódot, majd kattints az "Ellenőrzés" gombra, hogy lásd érvényesítheted-e a kupont.


      8.4. MIK AZOK A HŰSÉGPONTOK ÉS HOGYAN SZEREZHETEK OLYANOKAT?

      A regisztrált és bejelentkezett vásárlóink jogosultak a hűségpontok szerzésére. Minden termékünk esetén láthatod az ár alatt, hogy mennyi hűségpont jár az adott termék után. Miután a Kosaradba tetted a megvásárolni kívánt termékeket, láthatod hogy a hűségpontok értéke összeadódik a termékek mennyisége alapján. A Pénztár oldalon a rendelésed elküldése előtt, a megrendelés összegzésénél láthatod, hogy mennyi hűségpontot fogsz kapni, miután a rendelésed kézbesítésre került. Bizonyos termékeknél előfordulhat, hogy nem jár értük hűségpont, ezt minden esetben a termékek adatlapján, az áruk alatt láthatod.


      8.5. HOGYAN TUDOM LEVÁSÁROLNI A HŰSÉGPONTJAIMAT?

      A Pénztár oldalon, a Szállítás és Fizetés oldalon tudod kiválasztani, hogy mely szállítási móddal és milyen fizetési szolgáltatóval szeretnéd megrendelni a kívánt termékeket. A korábban összegyűjtött hűségpontjaidat, itt tudod beváltani és ezáltal csökkenteni a rendelésed végösszegét. Keresd a fizetési mód alján található "Van felhasználható egyenleged a hűségpont számládon" feliratot és láthatod az aktuális hűségpont egyenleged. Jelöld be a "Felhasználom a hűségpontjaim a vásárláshoz" jelölőnégyzetet és a rendelésed végösszegéből automatikusan levonódik a hűségpontjaid értéke. A hűségpontokat nem lehet megosztani, tehát mindig a teljes hűségpontjaid értéke vonódik le a rendelés értékéből.


      8.6. Meddig érvényesek a hűségpontjaim?
      Hűségpontjaid nem járnak le.


      8.7. Nyereményjátékok

      Minden hónap végén nyereményjátékot hirdetünk a termékekről véleményt író vásárlóink között. Ezen kívül időszakos egyedi és kreatív nyereményjátékokat is hirdetünk. Az aktuális nyereményjáték szabályzatáról, részvételi felvételeiről, a nyereményekről a Facebook oldalunkon és a Blog oldalunkon is be fogunk számolni. Kövess bennünket ott is, hogy ne maradj le a legfrissebb információkról.